Uređen je portal tunela Debeli Brijeg nastavljeni su radovi na trasi i objektima na kopnenoj strani i na Pelješcu